video

vigilia Napoli-Genoa Linea Calcio 8/11/19

https://youtu.be/s8CubarA3o0 https://youtu.be/TvPa1KaC9Yg
video

Napoli-Genoa Club Napoli All News 8/11/19

https://youtu.be/SjbIsnE2VSQ https://youtu.be/8OafQN4Wk_0
video

vigilia Napoli-Genoa Radio Goal 8/11/19

https://youtu.be/23Vkue_B68A https://youtu.be/gEAzmvkNztE https://youtu.be/uesZNYUFNFs
video

Giochiamo d’Anticipo 7/11/19

https://youtu.be/LHSBYH3fYY0 https://youtu.be/MmHvmSN6evU